Spanskesyken i Setesdal 1 av 2

Spanskesyken i Setesdal


Spanskesyken i Setesdal

Den 24. juni 1918 kom det første oppslaget i avisen om Spanskesyke i Evje.

Feber og Fellesskap - epidemienes århundre 1820 - 1920

Kampen mot epidemiene og de smittsomme infeksjonssykdommene var kanskje den største av alle de utfordringene folk sto overfor på 1800-tallet. Slik var det i Europa, i Vesten og i Norge. Arbeidet for å redusere den store dødeligheten i befolkningen og for å bedre livsutsiktene for alle var uløselig knyttet til kampen mot de smittsomme infeksjonssykdommene – Febrene som folk flest kalte dem.

Vandreutstillingen er et samarbeid mellom Vest-Agder-museet, Universitetet i Agder og Agder naturmuseum.
Prosjektet er støttet av ABM-utvikling

Forfatter
Veronica Solheim, UiA
Institusjon
Vest-Agder-museet
Publisert
05/07/2010
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Cerebrovaskulære sykdommer

Cerebrovaskulære sykdommer skjer grunnet infarkt eller blødning som fører til oksygenmangel i cerebrum.

Arbeidsrelaterte sykdommer

Sykdommer eller plager som skyldes og / eller forverres av arbeidsmiljøet er definert som arbeidsrelaterte sykdommer. Denne kategorien inkluderer både yrkessykdommer og andre sykdommer og plager som ikke er nevnt i forskrift om yrkessykdommer § 13-4 forskrift om yrkessyksommer som post – traumatisk lidelse eller muskelskjelett plager. Leger har en lovpålagt meldeplikt til å melde arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet som er hjemlet i § 5-3 av arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynets Register over Arbeidsrelaterte Sykdommer (RAS)er grunnlag basert på disse meldingene. Gjennomsnittlig Arbeidstilsynet mottar 3000 slike meldinger hvert år og det er ca. 500 leger som melder.Underrapportering av arbeidsrelaterte sykdommer er meget omfattende siden kun 5 – 6 % av praktiserende norske leger melder.

Tropiske sykdommer

Tropiske sykdommer er sykdommer som er vanlige eller spesielle for tropene og subtropiske områder. Disse sykdommene er mindre vanlig eller ikke forekommende i tempererte områder, vanligvis grunnet kjølige årstider som gjør at smittebærende insekter går i dvale. Den vanligste tropiske sykdommen er Malaria og det er anslått at 2 millioner mennesker dør av den hvert år. Andre vanlige sykdommer er:

Flåttbårne sykdommer

Flåttbårne sykdommer er en type zoonose, det vil si infeksjonssykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker. De smitter via blodsugere som flått og mygg. Når disse først tar et blodmåltid hos et smittet dyr, og siden hos et menneske eller et husdyr, kan smittestoffet følge med. Sykdommer som overføres på denne måten, kalles vektorbårne sykdommer.

Kategori:Sykdommer

En sykdom er en unormal tilstand for kropp eller sinn som fører til misbehag, dysfunksjon eller andre plager.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens