Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark


Hallingskarvet nasjonalpark

Audio
Lytt til: Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark gir flotte naturopplevingar sommar og vinter. Parken vart opna i 2007.

Nasjonalparken omfattar sjølve Hallingskarvplatået og høgfjellsområda vestover. Området er mykje nytta til friluftslivsaktivitetar. Her finn du eit omfattande nett av merka stiar og skiløyper som er mykje brukt. Sjølve namnet skarv tyder «nakent fjell».

Hallingskarvet er eit stort, sermerkt fjellområde med få tekniske inngrep. Her finst viktige verdiar knytt til geologi og landskapsform. Den geologiske historia i området er tydeleg og lett å sjå i landskapet.

Nasjonalparken strekkjer seg over tre kommunar i tre fylker: Hol kommune i Buskerud, Ulvik herad i Hordaland og Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Biotopvernområdet ligg i Ulvik herad. Formålet med biotopvernområdet er å sikra eit viktig trekkområde for villrein og å binda saman leveområde for villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella.

Høgaste punkt på Hallingskarvet er Folarskardnuten, med ei høgd på 1 933 meter over havet. Flakavatnet (1 453 meter over havet) er Noregs høgastliggjande innsjø.

Lorder og filosofar på Hallingskarvet
Den tørrmura steinhytta Lordehytta i Folarskardet vart reist i 1880 av den engelske lord Garvagh som jakta på rein i området. Kvart år i august vert det arrangert ein marsj frå Raggsteindalen via Folarskardet og Lordehytta til Haugastøl

Den kjente norske filosofen og fjellklatraren Arne Næss bygde ei hytte, Tvergastein, under brattskrenten syd i Hallingskarvet. Hytta vart bygd i 1937 og vart tilhaldsstad for filosofen. Næss bygde også ei klatrehytte på toppen av Hallingskarvet, med det klingande namnet Skarvereiret.
 

Forfatter
Einar Grieg
Institusjon
Rallarvegen
Publisert
17/07/2012
Lisens
Opphavsrett

Relaterte artikler

Anbefal en artikkel fra Wikipedia eller en annen godkjent kilde

Automatisk genererte artikler fra Wikipedia

Hallingskarvet nasjonalpark

Hallingskarvet nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i en sørnorsk høyfjellområde i Hallingskarvet i Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. Parken ble opprettet 22. desember 2006[1], for å «bevare eit stort, særmerkt og tilnærma urørt fjellområde slik at landskapet og det biologiske mangfaldet med økosystem, arter og bestandar, mellom anna villrein, blir bevart. Vernet skal sikre eit karakteristisk landskapselement som er viktig for forståinga av den geologiske historia.»[2] og den dekker et område på 450 km².[3]

Rallarvegen

Rallarvegen eller Rallarveien kan henvise til:

Friluftsliv

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Mer spesifikt er det anvendelse av egen fritid i friluft. Med friluft forstås at denne aktiviteten foregår utendørs. Friluftsliv skiller fra sport ved mangelen på kunstige regler for hvordan den skal utføres. Unntatt her er da regler for sikker ferdsel, utøvelse og oppførsel.

Rallarvegen (Bergensbanen)

Rallarvegen er navnet på anleggsveien som ble anlagt omkring forrige århundreskifte i forbindelse med byggingen av Bergensbanen. Veien er 80km lang, og går fra Haugastøl over Finse til Myrdal, og videre bratt gjennom 21 hårnålssvinger langs Flåmsbanen ned til Flåm ved Sognefjorden, den siste delen som kommunal vei (Kv1409 i Aurland). Det er også en vei fra Voss til Upsete på vestsiden at Gravhalstunnelen.

Friluftsområde

Friluftsområde er et område som det offentlige har skaffet seg rådighet over og skal være for allmennhetens bruk. Denne råderetten har staten betalt for ved hjelp av midler bevilget av Stortinget, og råderetten skjer enten ved kjøp eller langvarig leie som oftest over 20 år.
Det er gjennom mange år sikret områder til friluftsformål i Norge, i 2003 var det 1860 friluftsområder i Norge. Sikrede friluftsområder kan være alt fra tungt tilrettelagte områder, til relativ urørte områder.

Alt innhold fra Wikipedia er lisensiert under en Creative Commons 3.0 lisens